Polityka prywatności

Dokument pobierz TUTAJ

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązują określone prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest P.P.H.U. „Pol-Instal” sp. z o.o. z siedzibą w Pogórzu, pod adresem 43-430 Skoczów, Pogórze, ul. Dolne Stawy 3.

2. Administrator przetwarza następujące kategorie Pana/Pani danych:
a) dane identyfikujące,
b) dane kontaktowe,
c) dane finansowe.    

3. Administrator przetwarza Pana/Pani dane w następujących celach:

a) realizacji zawartej z Administratorem umowy cywilnoprawnej, na mocy której Administrator wykonuje określone prace,
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów,
c) marketingu i promocji,
d) dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych.
e) ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora poprzez zapewnienia integralności kopii zapasowych.

4. Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od Pana/Pani, ale również ze źródeł publicznie dostępnych (np.: KRS, CEIDG, REGON).

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie 3, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania tj.:

a) w zakresie realizacji zawartej przez Pana/Panią umowy cywilnoprawnej, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami Kodeksu cywilnego,
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów – przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora,
c) w zakresie marketingu i promocji – do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na takie przetwarzanie,
d) w zakresie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora – przez okres do czasu wypełnienia interesów Administratora stanowiących podstawę takiego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu,
e) jeżeli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa – przez okres wskazany w tych przepisach.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

8. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia (zgody na przetwarzanie danych osobowych), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Jest Pan/Pani uprawniona do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 7 i 8 pisemnie na adres P.P.H.U. „Pol-Instal” 43-430 Skoczów, Pogórze, ul. Dolne Stawy 3.

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych.

11. Podanie danych ma charakter dowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy z Administratorem oraz brak możliwości realizacji przez Administratora określonych transakcji lub czynności w ramach pozostałych celów, dla których są przetwarzane Pana/Pani dane osobowe.

12. Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.